Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az emberi agy biologiai energiájáról !

 

Fama est” Az ősemberi fajok ( különféle pithecantropusok ) megelőzték a homo sapienst és ennek megjelenésével lassan kipusztultak.  Lehetséges, de nem valószínű, ezek voltak az elő-embert kialakító fajok !

Kérdésem, ha nem utódja ennek az előembernek, majd ősembernek a homo sapiens, hogyan jött létre ez a faj, mi volt az elődje, vagy miből-kitől-honnan származott ! A jelenlegi tudományos kutatások szerint „Mintegy 70000 évvel ezelőtt jelent meg Európában, egy ideig együtt élt az ősemberrel, de azután (rövid idő) kb. 10000 év alatt kiszorította” ( Hahn István-Castiglione László), tehát ez a faj kihalt.

A mai típusú ember, a homo sapiens, a jelenlegi elméletek szerint eredetileg nem létezett bolygónkon. Pontosan nem tudjuk megállapítani azt az időszakot amikor megjelent a földkerekségen, mint észbeli tudattal, gondolatokkal rendelkező lény. Ez az időszak lehetett többszázezer év, de az is előfordulhat, hogy ez a többszázezer év több újabb ember fajtával, újabb „novus” homo sapienssel ismétlődött, mert időközben többször kihalt , majd újabb hosszú évezredek, 70-100 ezer év után jelent meg ismételten a föld felületén, a biológiai hártyán, mely a földet körbeöleli.

Az ú.n. bioszféra csak egy aerob-anaerob szerves anyagokból létesült vékony felület, gömbhéj burkolat, amely földünket körbeveszi. Feltétele az oxigén, vagy a metángáz, a nem kötött víz és a carbon jelenléte a  föld felülete körül. Valószínűleg, földi tudásunk szerint, csak ezekkel a gáz és vízszerű anyagokkal körbevett bolygókon alakulhat ki az „élet alapja” a szervesanyag, amely magasabb-rendű életté fejlődhet.

Itt kell megjegyeznem azt a véleményemet, amely szerint ez a szervesanyagokból álló „Biologiai hártya” a COHN elemek zártrendszerű kapcsolata csak egy fertőzése Földünknek és a világegyetem összes bolygójának amelyiken létrejött. Ezt a fertőzést a világegyetem elviselheti, amíg nem terjed el a rendszer nagyobbik részén lévő bolygókon a csillagok-napok körül, de bizonyos telítettség után önmagából kiirtja, tönkreteszi ezt a fertőző a felületeken terjedő hártyaszerű közeget, a szervesanyagot ! Szerintem is, mint sok tudós elmélete szerint, a szervetlen anyag természetes a világban, ebből és az ezt létrehozó energia összességéből áll a világmindenség számtalan galaktikájának alapja, melyek összértéke állandó, de változó mennyiségben anyaggá válik a  világ energia összességének egy része.

Feltételezésem, hogy a világmindenségben, különösen a napok  „csillagok” körül keringő,      a gravitáció által okozott kör-ellipszis alakú kényszerpályán mozgó bolygók alapja a besűrűsödött energia szervetlen anyaghalmaza, amit a gravitációs erő, energia kényszerített erre a tömörülésre és a nagyobb tömegű csillagok vonzáskörébe.

   Megjegyzésem: A bolygók és a napok, csillagok pályája elképzelésem szerint a valóságban körpálya, de a nap-csillagok folyamatos mozgása, „körpályán való egyenletes haladása” miatt a tömegvonzási körükbe tartozó bolygók és maguk a csillagok is a központ mozgását követve elhúzódott kört tesznek meg körülöttük, melyből adódik az a képzet, hogy ellipszis alakú pályán mozognak. Mialatt egy bolygó, vagy egy csillag-nap körül körbekering egy kisebb tömegű égitest (bolygó), ez a nagyobb tömegű „anyag” csillag  is halad útján. E mozgás miatt a körülötte mozgó kisebb tömegű anyag is vele  együtt halad, ezért körpályája elhúzódik és elliptikus pályát képez földi szemléletünk szerint.

A gravitáció egy ismeretlen jelenség,  melynek eredetét és sugárzó milyenségét, minőségét, energiáját, folyamatos tudományos kutatással próbáljuk megérteni és megmagyarázni. Ez az a „sugárzó energia” mely létrehozta (az ősködből) a csillagok halmazait a galaktikákat és ezeken belül a csillagokat, napokat és ezek vonzáskörében a bolygókat, illetve ezek kísérőit a „holdakat”.

Itt egy kis kitérőt teszek, mert szerintem az „ősköd”, nem a világmindenséget létrehozó csillagpor volt, hanem egy-egy galaktika alapanyagaként, egy előző galaktika összeomlásának, olyan mértékű gravitációs besűrűsödésének „fekete ponttá” tömörülésének  eredménye, amely nem viselhette el azt az óriási mértékű energiát, amit e tömörülés anyagként felhalmozott. Ennek eredményeképpen bekövetkezett a galaktika ősrobbanása a túlzott energia-anyag mértéktelen nagyságrendű együttléte miatt. Tehát, az ŐSKÖD egy-egy galaktika összeomlásának  és ősrobbanásának eredménye, de nem a teljes világmindenségben, hanem galaktikánként ! Amint azt a mai korszerű, modern, kutatási eszközökkel már részben kimutatták és további kutatási eredmények megvalósulásában elvárják, nagyon sok „fekete pontot” fognak fellelni a már meglelt galaktikák közötti térben. Ezek a pontok, mind egy-egy galaktika alapjai, amelyek újabb ősrobbanásokkal  számtalan galaktikát fognak létrehozni, az emberiség által nem elképzelhető „időben” ! Azt is feltételezem, hogy a fekete pontok olykor olyan számtalan mennyiségben létezhetnek a világmindenségben, hogy egy-egy időtlen alkalommal tömegesen ütköznek és ezzel létrehoznak egy láncreakciót, melynek eredménye a valódi ősrobbanás, amikor minden galaktika egy tömegű valamivé válik, sugárzó energiává, vagy egy általunk ismeretlen „VALAMI”-vé !

Ezt igazolja az a megfigyelés, hogy egyes galaktikák még ősködszerűek, míg másoknál már kialakult a galaktika központja és megkezdődött a spirális körforgás a központ körül, a végső kialakulás felé. A több, hátrahajlóan elnyúlt karos galaktika felé, melyben már a tökéletes körforgó rend uralkodik és a gravitáció rendezte nagyságrendi sorban mozognak - köröznek - a galaktika pontjai, a csillagok és azok vonzáskörének apróbb anyagegységei, a bolygók. Az  alapvető kérdés a körforgás kialakulásának oka ! Ez a rend talán azzal magyarázható, hogy a világmindenség is egy nagyobb egység része lehet és ennek az egységnek is körforgó tulajdonsága létezik. Nem kell, és nem lehet jobban megmagyarázni, megérteni ezt a körforgási hajlamot, mint az atomok szerkezetével! Mint azt már felfedezték és kimutatták, az atommagok körül is elektronok keringenek, rezegnek, kör alakú pályán több külső héjon. Itt is a kérdés a keringés , amit a gravitáció és a centripetális erő kiegyenlítődése okozhat , amennyiben ily nano-egységeknél szóba kerülhet a gravitáció. Az atomoknál ezt az energiát „kötési energiának és nukleáris erőnek” nevezték el.

Az atomok körül keringő neutronok rezgése olyan eredetet jelenthet, mind a bolygók keringési rezgése pályájukon a holdjaik vonzása, és a kettős, többszörös tömegegység azonos tömegvonzása a napok, csillagok által. Ezért  annak okairól feltételezem, hogy a neutronok körül kisebb „minitronok” keringenek, amelyek létezését még nem tudtuk kimutatni méret egységük, általunk nem mérhető  nagyságrendjük miatt.

***

Ezután a kis előzetes elmélkedés után rátérnék elméletem fejtegetésének lényegére, az ember szerepére bolygónkon és hasonló „gondolkodó” lények megjelenésére esetleg kismillió bolygón. Manapság több tudományos elmélet és „emberi” számítások, számsorok alapján kimutatták, hogy galaktikánkban az anyagszerű egységek a „napok-csillagok” körül keringő bolygókon 50000-1000000 körüli mennyiségű lehet, melyeken  értelmes lények élnek ? Nem tudom és nem tartom feladatomnak, hogy ezeket a számokat értelmezzem , mert nagy a szórás és nem bizonyítható egyik érték sem, csak emberi számítással, ami nem juthat túl földi tudásunkon !

Jelenleg és a jövőben sem fogjuk megtudni milyen mennyiségű csillag kering galaktikánkban az általunk nem látható központja körül ,mert egyik spirális ágán , annak a külső része felé van Napunk.

Okfejtésem lényege az emberi gondolat kialakulásának kutatása és az emberi elme fejlődésének vizsgálata a homo sapiens megjelenésétől napjainkig.

Sok tudományos kutató, több száz írása, tanulmánya jelent meg eddig bolygónk keletkezésének, az Ember megjelenésének és fejlődésének okairól. Minden tanulmányban egy ősemberi kezdet és annak egyenletes, időnként lassuló-gyorsuló fejlődéséről értekeznek, hol százezres, hol milliós évek során. Ez a fejtegetés és megállapítás természetes és valószínű. Valamikor megindult a gerinces élőlények, az ősember fajta emlősök, kifejlődése és ezután hosszú idő elteltével a homo sapiens váratlan megjelenése, eszének, gondolkodó agyának kialakulása. Ez megtörténhetett egy-egy félresikerült gén megjelenésével valamely őslényben, de lehetséges az is, hogy egy régebbi fejlett , az életfeltételeket biztosító égitestről került  bolygónkra egy eltévedt üstökös révén, vagy esetleg egy más bolygó értelmes agyú, gondolkodó és maximálisan fejlett tudományos agymunkája eredményeként, de ez nem bizonyítható és nem tartom valószínű elképzelésünknek.

Amennyiben ez lenne eredetünk okozója, mármint a homo sapiens alapja bolygónkon, akkor, véleményem szerint az idelátogató idegennek olyan tudásnak kellett lennie agyában, agysugárzásában, amilyennel elméletileg meg lehetne valósítani itt, bolygónkon is a távoli csillagokra való eljutást. Ez a maximális tudat azt feltételezi, hogy az idegen élőlény a szerves-anyagot sugárzó energiává tudja átalakítani, majd szükség esetén a bio-sugárzásból anyagot, élő szerves-anyagot tud létrehozni. Mai tudásunk szerint ez az egyetlen módja és lehetősége a világűrben való  fénysebességű , vagy ennél nagyobb sebességű mozgásnak, mert emberi mértékkel csak ily sebességgel és ily módon képzelhető el más távoli bolygókról földünkre való „átrepülés” , ufó-ként való megjelenés.

Továbbá azt is feltételezem, hogy a nagymennyiségű égi jelenség, amit tapasztalunk és mint ufó-t emlegetünk, nem valóságos látomás, hanem a képzelet szülötte, mint sok minden más amit nem értünk, de mégis látomásként és meglévő formaként érzékelünk.

Mint már előzőekben kifejtettem, az én elképzelésem szerint ez az állapot, az ősember , majd az értelmes ember, a homo sapiens megjelenése nem egyszer  fordult elő földünkön, hanem sokszor megismétlődött. Ez a folyamat a keletkezéstől az abszolút hyper-sapiens pusztulásáig több ötven-százezer év alatt ment végbe, ismétlődött.

Ezt a feltételezést azzal kísérlem bizonyítani, hogy a tíz-húszezer évvel ezelőtt élő emberi lényekről semmi bizonyítható nyomunk nem maradt, csupán 6000 évre visszamenőleg áll rendelkezésünkre némi bizonyíték a mai értelembe vett ember létezéséről.

Amennyiben legújabb technológiájú kutatásaink alapján,  egy-egy régebbi ősemberi leletet találunk, az egy előző hyperkultúra elsorvadt utolsó emberroncs maradványa lehet egy nagy világégés , összeomlás után, amely bármikor bekövetkezhetett, akár idegen égitest behatására, akár a technokrata emberiség önromboló munkájának, találmányainak és túlfejlődött eszmei elképzeléseinek megvalósított eredményeként. Itt kell megjegyeznem egy eddig nem keresett és hangoztatott „tényt”, azt , hogy az emberi agy folyamatosan egy bioelektronikus-mágneses sugárzást bocsát ki a gondolkodás eredményeként, intenzíven változó frekvenciával (1-15 Hz-s frekvencia és folyamatosan változó hullámhossz) és erőtérrel. Amennyiben ezt a minimális , de egy élet folyamán állandóan kibocsátott „biosugarat” visszavetítjük az emberiségre a gondolkodó ember megjelenésétől napjainkig több százmilliárdos mini-sugarat kell összeadnunk, melyekből az emberi létszám folyamatos növekedésével és az eddig élt emberi létszámmal számolva nagymennyiségű sugártömeg adódik. Ez a sugárzás már hatalmas energiát hordozhat magában. Kérdés, hogy hol található ez az  emberi agyból kitermelődő sugárzó energiamennyiség?

Megjegyzem: hozzávetőleges számítással 10000 évre visszamenőleg, megkíséreltem megállapítani „ hány ember élhetett Földbolygónkon ennyi idő alatt” , mert ezt az időintervallumot tudom számítani az „észlény”, a homo sapiens korszakának !  Számításom alapja az átlagos életkor, amit 40-45 évnek tartok ez idő alatt, a következő szám az emberöltő, amely 20-25 évre tehető, ezért évszázadonként 4-5 emberöltővel számolok.

Fenti számításom alapján az általam elhatárolt 10000 év alatt kb. 50000 generáció nőtt fel 40 éves átlagos életkorral, ez kb. 2250 ezer főt eredményez évszázadonként. Amennyiben az átlagos emberi létszámot próbálom megkeresni a földünk 10000 éves időszaka alatt, ez a szám 10-100 millióra tehető ! Ezzel a vélt értékkel ez ideig 2310-es értéket ad ki, amely érték 230 milliárd lelket jelent Földünkön a megadott időszak alatt.

Az emberiség logaritmikusan, vagy parabolikusan növekvő létszáma következtében, ez a sugármennyiség is hasonló intenzitással növekszik. Ennek lehet eredménye az egyre növekvő és gyorsuló emberi tudás, mert valószínűleg e sugárzás visszahat az emberek agyára és növeli a tudásképességet.

Azt gondolom, az emberi agyak által kisugárzott energia , bolygónk erős mágneses tere miatt nem kerül ki a „világűrbe”, hanem a Föld körül képez egy intenzíven növekvő burkot, gömbhéjat, amely visszahat az emberre. Hasonló sugárzás bocsátanak ki a földön lévő „élőlények” állatok, növények és minden szervesanyag is, de jóval kisebb intenzitással és egyenletes, nem folyamatosan változó frekvenciával és térerővel, ezért a „buroknak” ez a része elhanyagolható nagyságrendű az emberi szellemi sugármennyiséghez képest.

Ez a biosugár, amelynek jelenlegi intenzitását nem ismerjük, még nem is igyekeztünk megállapítani, felkutatni, sok olyan ismeretlen behatást eredményezhet a földön élő emberekre és minden szerves anyagra, melynek egyik eredménye az UFO hatás is lehet. A felgyülemlett tudássugár, bioelektromos sugárenergia, létrehozhat olyan sugárzás hullámokat egyes besűrűsödött esetekben, aminek eredményeként az emberi aggyal felfogva, láthatóvá válik ennek a sugártömegnek egy-egy visszaható kis egysége a körülöttünk lévő biosugár-szférából, amit mi mai értelmezésben idegen  „ismeretlen” anyagi testként érzékelünk. Erre a megfigyelésre a sugártömeg intenzitása és mennyiségszerű növekedése eredményeként , mind többször kerülhet sor.

Mindenképpen ezt érezzük agyunk részleges kikapcsolódásakor, amikor alszunk és álmodunk. Sokszor emlegetjük álmainkat és azokban olyan valószínűtlen látványokat és eseményeket, amiket sohasem éltünk meg. Ilyen álmok esetén ébredés utáni képzeletünk, ha olyan erős volt álomlátásunk, hogy emlékszünk rá, olyan érzetet kelt bennünk, hogy az álombéli szituációban már egyszer éltünk, átéltük az álmot. Ez annak következménye lehet, hogy a minket körülvevő biosugárzás hat „pihenő” agyunkra. Ebben a burokban benn foglalódik az eddig élt embertömeg agyának minden gondolata.

Fentiekből kiindulva természetesnek tartom az emberi tudomány intenzíven fokozódó fejlődését is, amely az utóbbi évszázadokban észrevehetően erősödött, gyorsult, mert az eddig felhalmozódott emberi biosugár-tömeg visszahatása, az emberiség létszámának növekedésével exponenciális sebességgel növekszik.

Descartes 17. században élő francia filozófus mondása: „Cogito ergo sum” , sajnos egy kis tévedésen alapul, mert akkor lenne igaza, ha ezt  állította volna „Cogito ergo homo sum !” Ez a kiegészítés azért szükséges, mert minden ami anyagszerű , akár élő, akár élettelen, szervetlen anyag is, mai tudomásunk szerint „van !” Talán nem szükséges bizonyítanom, hogy még a sugárzás és az energia is létezik, tehát van !

Filozófiai értelemben, gondolkodó lény tényleg csak az ember, tehát ilyen elvont fogalom alapján Descartes alaptétele igaz, ha nem törődünk a többi anyag és energia létezésével, „vanságával”.

Visszatérve az emberi gondolatok, az emberi agy folyamatosan sugárzó működésére, azt is  igyekszem megérteni, hogy miért látunk oly jelenségeket az égbolton,  Holdunk körül, melyről azt hisszük, képzeljük, hogy idegen lények tevékenysége.

Az említett agymunka, a folyamatosan keletkező és egyre nagyobb intenzitású biosugár tömeg, amely körülvesz minket és bolygónk burkolatát is képezi, túlzott mennyiségű növekedése, energiatöbblete eredményeként kiszabadulhat Bolygónk vonzásköréből, a mágneses és gravitációs energiát legyőzve buboréktömegként eljuthat más égitestekre is, elsősorban a szomszédos bolygókra és a legközelebb lévő nagyobb tömegű testre a Holdra, amelynek tömegvonzó hatására, ott letelepszik és megül, mint egy-egy energiabuborék. Azért marad buborékként, mert a saját „tömegének” vonzereje összetartja, mint egy gömbformát, mert a gömb a legeredetibb formája a gravitációs, illetve a vonzerő eredményének.

Amennyiben elképzelésem és fejtegetésem esetleg valószínű lehet, minden olyan földi, földöntúli eseményt és látomást igazolni látszik , amelyet az emberiség tapasztal, vagy képzeletben érez, vagy hitet eredményez.

Idézet: „A mágneses térnek nagy része ma már érzékelhető, kimutatható és fizikailag is bizonyítható. Például a Föld felszíne és az ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7,8 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). 1978-ban kiderült, hogy a Schumann hullámok megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfahullámainak rezgésszámával! A Schumann hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt, rácsot alkotnak, így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos. Ez a mágneses tér hangolja össze szervezetünk egész kémiai folyamatát, ez a mező gondoskodik az emberi szervezet létének és egészségének fenntartásáról is.  Az űrállomásokon mesterségesen állították elő az asztronauták számára a Schumann rezonanciát, hogy szervezetükben ne tolódhasson el a Bioenergetikai egyensúly. 
A Föld vibrációjának és az emberiség spirituális fejlődésének összefüggése:
ennek a mágneses térnek a rezonanciája, vibrációja, kiterjedése a Földünkön, az emberiség pozitív szellemi és lelki munkája, döntése által emelkedik és fejlődik, változik.”

Fenti tanulmányból kiemelve az utolsó megállapítást (utolsó mondatot), kimutatható az az elképzelésem, hogy az emberi agy által kisugárzott energia a Föld mágneses terének zárt rendszere miatt földkörüli térben marad és ott erőteljesen növekszik az általam elvben lehatárolt 10000 év folyamán.

Megkísérlem ezt a felhalmozódott bioenergetikai (bioelektronikus) mennyiséget kiszámítani az emberiség eddigi létszáma alapján.

Az emberi test napi átlagos energia igénye 10000 – 15000  kJ. Átszámolva a kJ-t kW értékre ez az energiamennyiség 2,8-4 kWh/d energia forgalmat tesz ki naponta az emberi test fenntartásában.   Ebből 65-75%-ot használ fel a lét fenntartására, munkára, belső szervek működtetésére, és a test hőntartására , ami a felületén általában 36.5 – 37 C0. A többletenergia képezheti az agy működtetéséhez szükséges bioenergetikát.

Ennek egy része a spirituális bioenergetika, amely a gondolatok, alvás és tudatalatti agyműködés fenntartásához szükséges, melynek értéke számításom szerint 1650 – 1800 kJ naponta, azaz ~ 0,7 – 0,95 kWh/d.

Az emberi agy ezt a bioenergetikát, annak egy meghatározott részét, mágneses bioenergetikai, (bioelekrtonikus) sugárzásként továbbítja az egyént körülvevő térbe.

Ebből az agy által kisugárzott energiából, amely a Föld rezgésszámával nagyrészt megegyezik, hisz bolygónk rezgésszáma 7,8 Hz, míg az agy rezgésszáma a 4 féle alcsoportban 1-14, ill  max 40 Hz. ~ 0,8 kWh/d.

A Föld mágneses burkolata, mágneses gömbhéja , nem engedi át ezt az ember és minden szervesanyag ilyen irányú biosugarát, ezért ez a sugármennyiség szintén egy burkot képez bolygónk körül.

Ennek az általam elképzelt elméletnek alapján, miután az emberi gondolat, agyi munka, sugárzása intenzív és folyamatosan változó amplitudójú elektronikus mágneses rezgés, a bolygónkat körülövező térben maradva folyamatosan növekszik, intenzifikálódik az emberi populáció intenzív emelkedésével.

Az általam figyelembe vett és kiszámolt homo sapiens, feltételezésem szerinti 10000 éves fennállása alatt, amelyre 230 milliárd főt kalkuláltam ( 0,8 – 1,2–es „Q” szorzófaktorral) , ez a sugármennyiség, mint bioenergia 2,3.1010x0,8= 1,84.1010 kW, ( 1,84.1016 Watt) , azaz  jelenleg 1,84.109 MW bioenergiát képez a föld körüli térségben ! Ez az érték 1840 TW.

Ez az energia mennyiség egyenletesen elosztva képezi bolygónk bioenergia héját, tehát ilyen az emberi agyból származtató sugármennyiséget észlelhetünk a földbolygónk körül.

Valószínűleg ez a sugártömeg nem egyenletesen veszi körül bolygónkat, hanem hullámzó jellegű, tehát sok esetben ez a bioenergia sugárzás visszahathat a földön élő emberekre. Ennek  tulajdonítom az álmokat, azok intenzitását és milyenségét. Továbbá ez az energiamennyiség növeli agyunk tudatát és ismereteink növekedését, egyre intenzívebben. Ennek hatását érzi a ma embere a gyors technológiai, elektronikai fejlődésben és a tökéletesedő újdonságok egymást követő  sikeres és fokozódó eredményeiben.

Az a véleményem, hogy ez a bioelektronikus sugárzás kilépve Földünk mágneses burkából, a különféle , bolygónkat elhagyó űrkutató eszközök által eljuthat más égitestekre is, egyelőre a Holdra, Marsra és Vénuszra is, ahol esetleg létrehozhat egy földi bioelektromos buborékot, ami fertőzi az égitest önálló rendszerét. Létrehozhat olyan energia „gömböket”, amelyek ott másképpen léteznek, mint Bolygónkon, tehát kialakíthatnak az adott égitesttől idegen egységet. Talán ennek eredménye lehet az a NASA észrevétel is, hogy a Holdon valami , eddig ismeretlen létesítmény, anyagi , létező elem is jelen van !

Nem állítom, hogy ez való, de a lehetősége nem kizárt !

Az eddig közölt véleményemet és elképzelésemet alátámasztja az előzőekben idézett, nemrégiben megjelent cikk egy kiemelt része a „Startlap  Hírei”-ből, amelyben egy kutató leírását közlik a bioenergiáról.

A cikk további részének másolatát itt rögzítem:

Idézet:

      „A Föld vibrációjának és az emberiség spirituális fejlődésének összefüggése:
Ennek a mágneses térnek a rezonanciája, vibrációja, kiterjedése a FÖLDÖN, az emberiség pozitív szellemi és lelki munkája, döntése által emelkedik és fejlődik, változik! Ön egyénileg is, mikor magasabb gondolati és érzelmi bionenergetikai szinten rezonál (jól érzi magát, és érzelmei-gondolatai például kisugározzák a szeretetet, a béke szeretetét, vagy a segítő szándékát egy másik ember / és leginkább Önmaga iránt!, bármilyen lény iránt, a Föld és Univerzum iránt, vagy egyszerűen csak örül), hozzájárul úgy az egész Emberiség és Föld, mint az Univerzum Kozmikus Szövedékének bioenergetikai rezgésszint emelkedéséhez (lásd. még: szemléletmód, DNS-spirituális bioenergetika, stressz, bioenergetikai táplálkozási ismeretek).”

 

Ez a teljes leírás az általam elképzelt „bioenergia visszahatása az emberiségre” című tanulmányom elkészülte után jelent meg.

 

Ennek alapján továbbra is fenntartom azt az elképzelésemet, hogy az emberiség és a szervesanyagok által kibocsátott bioelektronikus energia, erőteljesen növekvő tendenciájú, majd eljuthat olyan nagyságrendű mennyiségre is, amely energia átalakíthatja a szervesanyag környezetet és eluralkodik Földünk szevesanyag mennyisége , minősége és milyensége fölött, sőt végső sorban tönkreteheti Bolygónk teljes szervesanyag burkolatát is !

Végül egy nagyon utópisztikus véleményt fejtek ki erről az energiaburokról.

A mai modern technológiai és elektronikai kutatások és megvalósított kísérletek eredményeként a közeljövőben valószínűleg megszületik az emberi agyat szimuláló elektronikus gépagy, amely esetleg elérheti az emberi agy gondolat tevékenységének szintjét. Amennyiben ez megvalósulhat és bekövetkezik az emberiség által létrehozott „szuperagy” túlszárnyalhatja a biológiai emberi agy alkotó-teremtő szintjét. Tehát önálló gondolkodásra lesz képes a Földünk körüli nagymennyiségű bioelektromos burkolat felhasználásával és begyűjtésével. Ennek eredményeként túllép az emberi agy által maximálisan kibocsátható sugárkörön és átveheti minden földi szervesanyag irányítását és megalkotását. ezáltal az ember feletti erővé válik. Képes lesz irányítani az emberiséget a maga hasznára, az összes földi szervesanyag irányításával együtt, aminek beláthatatlan következményei lehetnek a földi „Életre” !

Utószóként közlök egy másik leírást, amely részben fenti témához csatlakozik:

 

 

Emberi energia

„Bioenergetika, mi is az? Inkább, azt kellene kérdeznünk, hogy Ki is és mi is az a bioenergetika? Tudniillik, a Bioenergetika, Bioenergia nem más, mint maga a teljes EMBER az önnön csodálatos és egyedi „bioenergetikai rezgés” szépségében, és annak fizikai megjelenési formájában, vagy a növény és az állat, a maguk szintén valószínűtlenül változatos és egyedi megjelenési kivetülésükben. Mindenki és minden REZGÉS-ENERGIA és Tudat, melynek kompozíciója alkotja a szimfónikus zenekart, mint fizikai megjelenési formát, a dalmű            pedig   maga    az        Élet!

Az Univerzumban jelenlegi ismereteink szerint minden rezgésből, frekvenciából álló energia (energia /lat.-gör./: az anyag egyik alapvető tulajdonsága, az a képessége, hogy helyzeténél vagy mozgásánál fogva munkát tud végezni). A minket, a mindent és a mindenséget alkotó és megjelenítő információ: mozgás, áramlás és kapcsolódás, kiterjedés. Minden egyes létforma rezgések összeállt információs halmaza, illetve azok fizikai megjelenési formái. A sejtjeink, a szervezetünk, sőt még a gondolataink és érzelmeink sem mások, mint Bioenergetikai rezgések összessége.” 

 

Budapest, 2015. március 5.

                                                                       Inotay Ferenc   

          

 

 

A mappában található képek előnézete Normafa és városkép

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

L Thyroxin Ohne Rezept Bestellen Elllivece

EllDoms, 2019.11.03 23:56

Viagra Zollfrei Kaufen <a href=http://buyviaa.com>viagra</a> Cialis Comprar Farmacia

Far up Blood Persuade - Hypertension

ADemebicle, 2018.10.12 00:37

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre coeur bat, il pompe le sang par de vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-generique-sortie/

Cialis 10m MatTarl

MatTarl, 2018.08.31 23:19

Clomid Order <a href=http://cialibuy.com>cialis without prescription</a> When Will Alli Be Available Again 2014

Cialis Impotencia Disfuncion Erectil MatTarl

MatTarl, 2018.06.16 04:23

Can Amoxil Expire Cialis Diario Precio Fairness <a href=http://ciali5mg.com>generic cialis overnight delivery</a> Zithromax Abscess Tooth Clomid Acupuncture Get Pregnant